top of page

הצהרת נגישות

האתר פועל בהתאם להנחיות רשות התקשוב להנגשת יישומים בדפדפני אינטרנט.

תיקונים והתאמות שבוצעו:

 

  • אמצעי הניווט באתר פשוטים וברורים.

  • תכני האתר כתובים באופן ברור, מסודר והיררכי. במידת הצורך קיימים הסברים לצד התוכן.  

  • האתר מותאם לצפייה בדפדפנים מודרנים.

  • התאמת האתר לתצוגה תואמת מגוון מסכים ורזולוציות.

  • תוכן האתר כתוב בשפה פשוטה וברורה.

  • כל הדפים באתר בעלי מבנה קבוע.

  • לכל התמונות באתר יש הסבר טקסטואלי חלופי (alt).

  • האתר מאפשר שינוי גודל הגופן על ידי שימוש במקש Ctrl וגלגלת העכבר.

  • אין באתר שימוש בתצוגת טקסט נע או מהבהב.


החרגות


חשוב לציין, כי למרות מאמצינו להנגיש את כלל הדפים באתר וביתר הנכסים הדיגיטליים שלנו, ייתכן שיתגלו חלקים או יכולות שלא הונגשו כראוי או שטרם הונגשו.

אנו פועלים לשפר את נגישות האתר, מנגישים באופן שוטף טפסים מקוונים, כחלק ממחויבותנו לאפשר לכלל האוכלוסייה להשתמש בהם, כולל אנשים עם מוגבלות. אנשים עם מוגבלות.

bottom of page